Salgsbetingelser som gjelder for nettbutikken til Grokeramikk ved salg av produkter. Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra www.grokeramikk.no. Gjeldende lovgivning går alltid foran disse salgsbetingelsene i tilfeller hvor de er i konflikt med hverandre.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av:

Hvis det er konflikt mellom selgers opplysninger, direkte korrespondanse og vilkårene i salgsbetingelsene, er det den direkte korrespondansen mellom kjøper og selger som går foran, så lenge det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger er: Grokeramikk Gro Kjellnes Løvik, Hellegota 178, 6480 Aukra

Org. nr. 976 514 947

Tlf. nr. 901 40 955

Kjøper er den som kjøper produkt fra nettbutikken.

Priser

Prisene som er oppgitt på produkter i nettbutikken inkluderer merverdiavgift (med unntak av kjøp til Jan Mayen og Svalbard). Eventuelle tilleggskostnader for eksempel forbundet med levering skal komme tydelig frem i bestillingsløsningen i nettbutikken før kjøpet gjennomføres.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Når kjøperen har lagt inn en bestilling i nettbutikken skal selger bekrefte mottatt bestilling med en ordrebekreftelse på skjermen samt tilsendt på e-post. Kjøpers bestilling er bindende når den er registrert hos selger og bekreftet. Det anbefales av kjøper dobbeltsjekker at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. 

Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp med kreditt-/debetkort eller faktura. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Ved bestilling med kreditt-/debetkort kan salgssummen reserveres på bestillingstidspunktet. 

Levering

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke annet kommer frem av bestillingsløsningen eller annen korrespondanse mellom partene, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.  Selgeren skal sørge for at varen blir sendt til kjøperen på en egnet måte. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis varen er levert og kjøperen unnlater å overta varen som er stilt til vedkommendes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selgeren dersom selgeren ikke har tilbudt seg å hente varene. Dersom kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som selgeren tilbød, skal selgeren ikke betale tilleggskostnadene dette medførte. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. 

Selgeren skal tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager etter at kjøperen ga skriftlig beskjed om at vedkommende ønsket å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Angrefristen begynner å løpe:

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger selger for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, bør vedkommende undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon.

Rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom produktene har feil eller mangler kan kjøper etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når kjøper får produktet i besittelse. Melding om feil og mangler ved produktet overbringes til selger skriftlig. Selger skal skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake for inspeksjon eller feilretting.

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren. Ved forsinkelse må skriftlig krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Hvis varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittkortselskapet.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon.

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreveavtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøper. Selger kan også kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

Garanti

Garanti som gis av selger, gir kjøper rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punktene i disse salgsbetingelsene. 

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøper samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. 

I noen tilfeller behandler selger opplysninger til formål som å sende informasjon som er relevant for kjøperens kjøp per e-post eller post. Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke. 

Selger vil aldri videreformidle kjøpers opplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av selger vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet ved å ta kontakt med selger på epost eller per brev.

Konfliktløsing

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøper kan ta kontakt med Forbrukerrådet, www.forbrukerradet.no, for å få bistand i en eventuell tvist med selger.